گذشته

نمایشگاه بین المللی فناوری نانو تهران97 یازدهمین دوره

تهران-تهران

21 مهر 1397 لغایت 24 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 97 شانزدهمین دوره

تهران-تهران

21 مهر 1397 لغایت 24 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 97 هجدهمین دوره

تهران-تهران

21 مهر 1397 لغایت 24 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران 97 سومین دوره

تهران-تهران

11 مهر 1397 لغایت 14 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران 97 نوزدهمین دوره

تهران-تهران

11 مهر 1397 لغایت 14 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بیی آب، تاسین المللسات آب و فاضلاب تهران 97 چهاردهمین دوره

تهران-تهران

11 مهر 1397 لغایت 14 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97 دوازدهمین دوره

تهران-تهران

2 مهر 1397 لغایت 5 مهر 1397

9 الی 17

گذشته

نمایشگاه بین المللی ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران تهران 97 هفدهمین دوره

تهران-تهران

24 شهریور 1397 لغایت 27 شهریور 1397

10 صبح الی 18

گذشته

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسه

خوزستان-اهواز

21 آذر 1397 لغایت 24 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

هشتمین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی خوزستان

خوزستان-اهواز

21 آذر 1397 لغایت 24 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

نمایش بیشتر